Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.wine-express.pl oraz www.wine-express.com.pl  (zwanego w dalszej części Regulaminu "Sklepem"); jest:

Wine Express Limited

John Borrell

Sitna Góra 10, 83-300 Kartuzy

NIP 589 156 93 87

Wpisany do rejestru CEIDG

Tel +48 58 6812852, tel +48 58 6810790, fax +48 58 6812875, orders@wine-express.pl

skrócona nazwa : Wine Express Ltd

zwany w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą”

1.2. Strona Sklepu jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

1.3. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie m.in. poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej, poprzez wiadomości e-mail.

1.4. Oferta dokonywania zakupów w Sklepie poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych  posiadających określoną wg przepisów prawa cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych w dalszej części Regulaminu "Kupującym"). Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. nr 487), zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem drogi elektronicznej. 

2. Zamówienia

2.1. Kupujący składając zamówienie  wybiera towary z asortymentu Sprzedawcy oraz podaje dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Kupujący zobowiązany jest oświadczyć, że jest osobą pełnoletnią oraz, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu a także, że zna treść niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest obligatoryjnym elementem zawartym w treści zamówienia. W razie wątpliwości, co do pełnoletniości Kupującego, Sprzedawca uzależnia przyjęcie zamówienia od przesłania przez Kupującego, za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, kopii dowodu tożsamości albo innego dokumentu lub też podjąć inne działania w celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości.

2.2. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę nie później niż do 48 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy. Po upływie tego czasu Strony uznają, że Kupujący nie jest już związany zamówieniem, chyba że wyrazi inną wolę. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. wskutek podania przez Kupującego błędnego numeru telefonu) Sprzedawca jest uprawniony do jego potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2.3. Potwierdzając zamówienie Sprzedawca określa zamówiony asortyment, ceny za poszczególne towary, łączną cenę, formę płatności, termin odbioru (dostawy) oraz przekazuje inne informacje wymagane przepisami prawa. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w takiej samej formie w jakiej zostało złożone

2.4. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie przez Strony umowy sprzedaży na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia

2.4.1. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sklepu .

2.4.2. Wiążąca dla Stron jest cena produktu ustalona na dzień złożenia zamówienia oraz ustalone na ten dzień pozostałe elementy umowy sprzedaży, w szczególności takie jak: rodzaj zamówionego towaru, warunki płatności i odbioru.

2.4.3. Do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący może skorygować błędnie podane dane osobowe lub błędnie dokonane zamówienie. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu uzależnione jest od zgody Sprzedawcy.

2.4.4. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie wystawienia na jego rzecz faktury VAT warunkiem jej wystawienia przez Sprzedawcę jest wskazanie przez Kupującego niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby). Złożenie zamówienia przez Kupującego wraz z podaniem niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby) jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy przez Kupującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu. W pozostałych przypadkach Kupującemu zostanie wystawiony paragon fiskalny.

2.4.5. Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 24 h ( zamówienia od piątku do godz.14:00 dostarczane są w poniedziałek) od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem. Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia) czas ten może wydłużyć się w zależności od zamówienia. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane.

2.4.6. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Sklepu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się za zgodą Kupującego wydłużyć - w przypadku długotrwałego braku, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym oferując towar alternatywny.

3. Warunki płatności

3.1. Za zamówiony towar, sprzedawca oferuje następujące formy uiszczenia płatności:

  • gotówką/ za pobraniem,
  • przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie uzgodnionym w potwierdzeniu zamówienia,
  • kartą płatniczą lub przelewem, poprzez system First Data® Polcard.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania płatności przelewem bez podawania przyczyn.

3.3. W przypadku płatności przelewem należność powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy. Inne niż wskazane w punkcie 3.1. warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń Kupującego ze Sprzedawcą.

3.4. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki.

3.5. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT. 

4. Warunki dostawy

4.1. Zakupiony towar dostarczamy przy pomocy firmy kurierskiej. Przy zamówieniu 12 butelek i więcej gwarantujemy bezpłatną dostawę w dowolne miejsce w Polsce. W przypadku mniejszych zamówień : od 1 do 11 butelek koszt dostawy wynosi 24,50 PLN. Opłaty związane z transportem  pokrywa Kupujący. Dostawy realizowane są standardowo w godzinach 9.00 - 17.00 na terenie Polski.

4.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień, będący dniem pracy Sklepu, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracy Sklepu następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

4.3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Kupującego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą  z konta zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Kupującego, gdy na rachunek Sprzedawcy wpłyną odpowiednie środki.

4.4. Niezbędnym warunkiem odbioru zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości.

4.5. Przed odebraniem przesyłki należy koniecznie sprawdzić stan opakowania. Jeśli przerwana jest taśma, albo przesyłka nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz - należy odmówić przyjęcia przesyłki.

4.6.  Kupujący ma obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. 

5. Reklamacje

5.1. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie produkty dostępne w jego ofercie zostały sprowadzone do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniają wszelkie przewidziane prawem wymogi.

5.2. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie kontaktując się ze sklepem pod numerem telefonu 58 6840790 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : orders@wine-express.pl. Jeżeli Kupujący przyjmie uszkodzoną przesyłkę, wówczas zobowiązany jest sporządzić protokół, stwierdzający ilość i opis dostarczonego towaru, który powinien zostać podpisany przez kuriera dostarczającego przesyłkę. Oryginał protokołu powinien zostać przesłany do Sprzedającego. W przypadku uszkodzonego lub niezgodnego z zamówieniem towaru, koszt zwrotu takiej przesyłki ponosi Sprzedający.

6. Zwroty zakupionych towarów

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie może być przesłane elektronicznie drogą mailową, faxem lub pocztą.

6.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załacznik nr 1 do Regulaminu

6.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Organizacja zwrotu leży po stronie Kupującego. Koszty zwrotu towaru również są pokrywane przez Kupującego.

6.4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszonych butelkach i banderolach).

6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie poprzez uznanie rachunku karty płatniczej, lub poprzez wykonanie przelewu należnej kwoty przez Sprzedawcę na wskazane przez Kupującego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Kupujący w trakcie składania zamówienia, wyraża również zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty.

7.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r., Nr 2135).

7.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży towarów. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Kupującego zamówienia. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

8.2. Wszystkie podawane przez Sprzedającego ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

8.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd powszechny.

8.4. Oferta www.wine-express.pl oraz www.wine-express.com.pl jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów. 

8.5. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów.

8.6.Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 "Wzór formularza odstąpienia od umowy".

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

 

Wine Express Limited, John Borrell

Sitna Góra 10

83-300 Kartuzy

tel. +48 58 6812852, tel. +48 58 6840790, fax +48 58 6812875, orders@wine-express.pl

Niniejszym oświadczam o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących win/artykułów :

 

 

Data odbioru zamówienia :

 

Imię i nazwisko/nazwa Kupującego.....

Adres Kupującego :

 

 

Podpis Kupującego :

 

Data :